Benvinguts al repositori de qualitat UNIBA - Centre Universitari Internacional de Barcelona

------------------------------------------------

Presentació del centre

Memòria d’adscripció del centre UNIBA a la Universitat de Barcelona

Procés d’elaboració de l’autoinforme . Acta de constitució del CAI

 

Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu

Memòria actualitzada per a la verificació de la titulació ERSE

Consejo/AQU - Aprovació de la sol·licitud de modificació de títol oficial ERSE

Evidències dels mecanismes de coordinació, tant del propi centre UNIBA com amb els centres propis de la UB: exemple d'acta FPELE signada i amb data.


Estàndard 2. Pertinència de la informació pública


Informació de la institució:

www.unibarcelona.com


Informació de les titulacions:
http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/energias-renovables-y-sostenibilidad-energetica

http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjeraEstàndard 3: eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (sgiq) de la titulació

Web informació SAIQU: http://www.uniba.pro/index.html

Documentació lligada als processos del SAIQU sobre el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions
Taula de processos de recollida


Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu

Circular d’aclariment del Vicerector de Política Acadèmica i de Qualitat de data 4 de febrer de 2014 sobre professors UNIBA

Resultats enquestes de satisfacció dels estudiants vers el professorat

Perfil del professorat del centre

Taules HIDA màster FPELE

Manual Campus UNIBA

Manual BlackBoard Collaborate

Manual com qualificar el TFM

Manual SafeAssignment (lliurament activitats)

Manual revisió test

Manual revisió qualificacions

Manual inscripció a grups

Instruccions gravació en BlackBoard

Instruccions gravació en BlackBoard


Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Pla d'acció tutorial (PAT) del centre UNIBA


Conferències, Mobiliat/Intercanvi i Jornades d’acollida


Guia del TFM Renovables

Guia del TFM Professor d'Espanyol

Guia de pràctiques Professor d'Espanyol FPELE


Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Sol·licitud d'implantació Professor d'Espanyol amb informació inicial

Qualificacions obtingudes en de les assignatures seleccionades Renovables

Resultats d’aprenentatge rellevants de les assignatures seleccionades FPELE

Indicadors de graduació, abandonament i eficiència dels graus i màsters

Qualificacions obtingudes en de les assignatures seleccionades Professor d'Espanyol (FPELE)

MEC-Impreso solicitud para modificación de títulos oficiales Professor d'Espanyol

Activitats formatives en les assignatures seleccionades Professor d'Espanyol

Llista dels TFM del curs acadèmic en curs Professor d'Espanyol

MEC-Impreso solicitud para modificación de títulos oficiales (ERSE)

Activitats formatives en les assignatures seleccionades (ERSE)

Llista dels TFM del curs acadèmic en curs (ERSE)


Directrius de l’AQU: Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster
http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf